Moje finance

Kako zamenjati dobavitelja za elektriko?

V času, ko poslušamo, kako se bodo položnice za elektriko podražile je dobro vedeti, da lahko dobavitelja kadarkoli zamenjate! Vi namreč lahko z menjavo dobavitelja vplivate na strošek oskrbe z električno energijo, plačilne pogoje in kakovost storitev dobave električne energije. Prihranek je možno doseči pri znižanju zneska za dobavljeno količino električne energije kot energenta. Strošek uporabe omrežja, višina prispevkov in trošarine se z menjavo dobavitelja ne spremenijo.

BeFunky sample 23

1. Izbira dobavitelja
Najprej se je dobro pozanimati, kateri ponudnik je za vas najugodnejši. Za lažjo izbiro sta na voljo dva avtomatizirana primerjalnika. Klik TU vas bo preusmeril na Agencijo za energijo, kjer vam bodo v pomoč informativni podatki o višini letnih stroškov oskrbe z električno energijo. Spletna aplikacija prikazuje vse ponudbe za dobavo električne energije, ki jih v aplikacijo vnašajo dobavitelji. Druga povezava, ki vam bo v pomoč pa je Zveza potrošnikov Slovenije Klik TU.


2. Seznanitev novega dobavitelja o izbiri
Posredujete izpolnjeno vlogo z minimalnim naborom podatkov novemu dobavitelju prek spletnega obrazca, elektronske ali navadne pošte oziroma vzpostavi telefonski stik ter izrazi namero o izbiri dobavitelja. Pooblastite lahko novega dobavitelja, da v vašem imenu izvede vse potrebne dejavnosti za uspešno izvedbo menjave dobavitelja.

3. Začetek dobave novega dobavitelja
Po končanem postopku menjave vam novi dobavitelj dobavlja energijo v skladu s pogodbenimi določili izbrane ponudbe. Najpozneje šest tednov po izvedeni menjavi prejmete zaključni račun, s katerim se poravnajo vse finančne obveznosti iz pogodbenega razmerja s prejšnjim dobaviteljem.

Odjemalec ima, ne glede na izbranega dobavitelja, pravico do plačila storitev dobave električne energije in uporabe omrežja z enotnim računom, na katerem uporabo omrežja zaračuna dobavitelj v imenu in za račun operaterja sistema. Na enotnem računu so prav tako zavedene postavke iz naslova plačila prispevkov in trošarine, poudarja agencija za energijo.

Pomembno

Postopek menjave dobavitelja je za odjemalca brezplačen in mora biti izveden v 21 dneh od vložitve popolne zahteve.

BeFunky sample 24

OBRAZLOŽITEV RAČUNA ZA ELEKTRIKO:

Oblikovanje cene električne energije za odjemalce

Končni znesek za plačilo dobavljene električne energije za odjemalca je sestavljen iz naslednjih postavk:

Obrazložitev računa za dobavljeno električno energijo

Račun za dobavljeno električno energijo je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov: električna energija, omrežnina ter prispevki, trošarina in DDV. V posameznih sklopih so naslednje postavke:

Električna energija

Ceno v tem sklopu določa dobavitelj električne energije in se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

Omrežnina

Odjemalec električne energije plača za prenos in distribucijo električne energije po električnem omrežju do svojega prevzemno-predajnega mesta.  Omrežnina je namenjena izvajanju dejavnosti distribucijskega operaterja (SODO, d.o.o.), dejavnosti sistemskega operaterja (ELES, d.o.o.), pokrivanju stroškov sistemskih storitev (ELES, d.o.o.) ter pokrivanju stroškov delovanja Agencije za energijo.

Omrežnina je sestavljena iz:

  • cene za obračunsko moč v kilovatih, ki je odvisna od moči vgrajenih varovalk, in
  • cene za omrežnino, ki se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

Prispevki

  • prispevek OVE + SPTE: je prispevek, ki ga določa Vlada RS in je namenjen spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom. Obračuna se na obračunsko moč v kilovatih;
  • prispevek za URE: je prispevek, ki ga določa Vlada RS in je namenjen povečevanju energetske učinkovitosti. Obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi;
  • prispevek za delovanje operaterja trga: je prispevek, ki ga določa Vlada RS in je namenjen pokrivanju stroškov operaterja trga Borzen, d.o.o., razen delovanja Centra za podpore.

Trošarina

Se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

Na neto seštevek zgornjih postavk se na vsakem računu zaračuna tudi DDV po 22-odstotni davčni stopnji.

Druge postavke

Poleg zgoraj navedenih lahko dobavitelji na računu za dobavljeno električno energijo zaračunajo tudi morebitne druge postavke, če so le-te v skladu s ponudbo in s Pogodbo o dobavi (npr. pavšalne stroške poslovanja, ne glede na poimenovanje, ki pa morajo odražati dejanske stroške, ki jih načini obračunavanja povzročajo dobavitelju).

 Mesečni obračun dobavljene električne energije

“Preveri mesečni obračun” je storitev, ki omogoča preverjanje pravilnosti mesečnega obračuna dobavljene električne energije po posameznih elementih računa. klik TU

Prikaži Več

Podobni članki

Preglej tudi
Close
Back to top button